Skanska, Södra och Combitech fortsätter tillsammans med Växjö kommun att utveckla området Bäckaslöv. Under våren genomfördes flertalet intervjuer för att lyssna in intressenter och aktörer. Nu väntar fördjupande workshopar.

Inom ramen för projektet Crossways Växjö har arbetsgruppen under vår och försommar 2020 genomfört samtal med ett 30-tal intressenter och aktörer med syftet att skapa unika och hållbara lösningar för Bäckaslöv-området. I fokus står en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats. Samtalsunderlaget har analyserats och resultaten kommer att användas som plattform till en fördjupande workshopsserie under hösten (hänsyn till pandemin tas).

– Vi ser att vår vision för området är i samklang med behov och förhoppningar hos de vi pratat med. Det finns en stor vilja att vara delaktig i att skapa en plats där människor, näringsliv, offentlig verksamhet och akademi möts. Det är roligt och lägger en god grund för vårt arbete framåt, säger Emma Hulth, affärsutvecklare Skanska Sverige, och projektledare Crossways Växjö.

Arbetsgruppen har genom samtalen fått en bra förståelse kring olika verksamheters möjligheter och utmaningar. De har också fått en inblick i vad man önskar utav en ny stadsdel, relaterat till visionen för Tillsammans Växjö, FN:s globala hållbarhetsmål samt möjligheter till gränsöverskridande samverkan. Analysen präglades av tre olika infallsvinklar: aktörsperspektiv, medborgarperspektiv samt affärsperspektiv med fokus på potentiella lösningar

– När vi analyserat samtalen ser vi att de genomsyras av en vilja till samverkan. Vi behöver ett samspel mellan olika aktörer och människor för att skapa en innovativ och inkluderande mötesplats. Det behövs också ett samspel mellan Bäckaslöv och dess omgivning, där flera aktörer lyfter fram vikten av att se till helheten och inte bara till den enskilda stadsdelen. Ett annat genomgående tema är hållbarhet ur alla perspektiv – grönt, ekonomiskt och socialt, säger Cecilia Unell, innovationsledare och verksamhetsutvecklare på Combitech.

– Ur ett medborgarperspektiv visar samtalen på en förhoppning om en inkluderande stadsdel. Växjöbon önskar sig en naturlig mötesplats där hållbarhet möter storstad och där vi fortsätter utveckla Växjö som Europas grönaste stad, säger Urban Blomster, marknadsutvecklare för byggsystem på Södra.

– Affärsperspektivet och potentiella lösningar belyser vikten av samspel mellan aktörer som kan leda till flera för området intressanta innovativa lösningar som kan resultera i nya affärsmöjligheter. Några intressanta lösningar som aktörerna lyfter är vertikal odling, virtuella vårdrum och smarta mobila lösningar. Det kommer bli väldigt spännande att fördjupa sig i arbetet framåt, säger Senadin Alisic, digital strateg och verksamhetsutvecklare på Combitech. 

Kommande workshopar

Den 8 oktober, 3 november och 1 december 2020 genomförs de fördjupande workshoparna. Hänsyn till pandemin tas. Vill du veta mer om workshoparna kontakta gärna Emma Hulth.